banner21

Er­te­le­me Var, Faiz Si­lin­me­si Yok!

CHP Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, sal­gı­nın eko­no­mik ola­rak olum­suz et­ki­le­di­ği tarım sek­tö­rü­nün pan­de­mi dö­ne­min­de­ki bek­len­ti­le­ri­ni soru öner­ge­siy­le Mec­lis gün­de­mi­ne ge­tir­di.

SİYASET 13.05.2020, 14:16 13.05.2020, 14:18
Er­te­le­me Var, Faiz Si­lin­me­si Yok!

CHP Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, sal­gı­nın eko­no­mik ola­rak olum­suz et­ki­le­di­ği tarım sek­tö­rü­nün pan­de­mi dö­ne­min­de­ki bek­len­ti­le­ri­ni soru öner­ge­siy­le Mec­lis gün­de­mi­ne ge­tir­di.

Gürer, çift­çi­le­rin borç­la­rı­nın er­te­le­me ve fa­iz­le­ri­nin si­lin­me­si ile des­tek­le­me kap­sam­la­rı­nın ge­niş­le­til­me­si gibi uy­gu­la­ma­la­rın olup ol­ma­ya­ca­ğı­nı sordu.
Öner­ge­yi ya­nıt­la­yan Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li, ÇKS’li çift­çi­le­rin borç­la­rı­nın er­te­len­di­ği­ni açık­la­dı, ancak fa­iz­le­rin si­lin­me­si ve des­tek­le­me kap­sa­mı­nın ge­niş­le­til­me­si­ne dair bir uy­gu­la­ma­dan bah­set­me­di.
DES­TEK­LE­ME KAP­SA­MI GENİŞLETİLECEK Mİ?
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer, ko­ro­na virüs sal­gı­nı­nın en çok et­ki­le­di­ği ke­sim­le­rin ba­şın­da gelen tarım sek­tö­rün­de ya­şa­nan so­run­la­ra dik­kat çek­ti­ği soru öner­ge­sin­de, “Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı ola­rak bit­ki­sel ve hay­van­sal ürün­le­rin des­tek­len­me­sin­de kap­sa­mın ge­niş­le­til­me­si için ça­lış­ma ya­pıl­mak­ta mıdır?
Ba­kan­lı­ğın çift­çi­ler için belli bir baş­vu­ru ta­ri­hi ge­rek­ti­ren her iş­le­min en az üç ay öte­len­me­si için dü­zen­le­me sağ­lan­mış mıdır?
Çift­çi­le­ri­mi­zin ban­ka­la­ra ve Tarım Kredi Ko­ope­ra­ti­fi­ne olan borç­la­rı­nı da öte­len­me­si ve fa­iz­le­rin si­lin­me­si için dü­zen­le­me ya­pı­la­cak mıdır?
İcra­lık çift­çi­ye, ser­best ça­lı­şa­na ve ic­ra­lık zi­ra­at mü­hen­di­si­ne borç ya­pı­lan­dır­ma­sı ge­ti­ri­lecek midir?
Üre­tim­de bu­lu­nan çift­çi­ye ve ser­best ça­lı­şan zi­ra­at mü­hen­di­si­ne düşük fa­iz­li kredi tah­sis edi­lecek midir?” şek­lin­de­ki so­ru­la­rı­na yanıt is­te­di.
ÇKS’DE BAŞ­VU­RU SÜRESİ UZA­TI­LABİLİR
CHP Mil­let­ve­ki­li Gürer’in öner­ge­si­ni ya­nıt­la­yan Tarım ve Orman Ba­ka­nı Pak­me­dir­li, çift­çi­le­rin ÇKS'ye baş­vu­ru­la­rı­nın 30 Ha­zi­ran 2020 ta­ri­hi­ne kadar devam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek ge­rek­li gö­rül­dü­ğü tak­dir­de baş­vu­ru ta­ri­hin­de uzat­ma ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı.
Bakan Pak­de­mir­li, Çift­çi­le­rin Tarım ve Kredi Ko­ope­ra­tif­le­rin­den kul­lan­dık­la­rı düşük fa­iz­li tarım kre­di­le­ri­nin, kre­di­ye konu ürün­le­rin/var­lık­la­rın 01.01.2020 - 31.12.2022 ta­rih­le­ri ara­sın­da mey­da­na ge­le­bi­lecek doğal afet­ler­den et­ki­len­di­ği­nin tes­pit edil­me­si ha­lin­de, va­de­si henüz gel­me­miş olan­lar ve va­de­si bir yıl için­de do­la­cak olan kre­di­le­rin va­de­sin­den iti­ba­ren bir yıl sü­rey­le er­te­le­ne­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.
Bakan Pak­me­dir­li, “Tarım Kredi Ko­ope­ra­tif­le­ri nez­din­de­ki ta­rım­sal kredi borç­la­rı ile il­gi­li ola­rak her­han­gi bir hu­ku­ki zo­run­lu­luk bu­lun­ma­ma­sı­na kar­şın, BDDK’nm Ban­ka­lar nez­din­de al­dı­ğı karar Ku­ru­mu­muz ta­ra­fın­dan da uy­gu­lan­mış ve bu kap­sam­da 90 gün­lük idari takip sü­re­si 180 güne çı­ka­rıl­mış­tır” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du
Pak­de­mir­li, va­de­le­ri Nisan ve Mayıs ay­la­rın­da dolan veya do­la­cak olan tüm kredi ala­cak­la­rıy­la il­gi­li ola­rak ko­ope­ra­tif or­tak­la­rı­na 60 gün sü­re­li fa­iz­siz ödeme ko­lay­lı­ğı sağ­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Zi­ra­at Ban­ka­sı’nca be­lir­le­nen ko­şul­la­rı sağ­la­yan müş­te­ri­le­rin kredi borç­la­rı­nın mü­ra­ca­at­la­rı ha­lin­de cari uy­gu­la­ma­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı ifade eden Bakan Pak­de­mir­li, “Ta­rım­sal üre­tim ve ya­tı­rım­la­ra yö­ne­lik ola­rak 2020/2015 sa­yı­lı Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı kap­sa­mın­da üre­ti­ci­le­re kredi kul­lan­dı­rıl­mak­ta­dır” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
GÜRER: “ÜRETİCİLERİN DES­TEK­LEN­MESİ, 
SAL­GI­NIN EKO­NOMİK ETKİLERİNİ AZAL­TIR”
CHP Niğde Mil­let­ve­ki­li Ömer Fethi Gürer ise ko­ro­na virüs sal­gı­nıy­la mü­ca­de­le edi­len bu dö­nem­de, çift­çi­le­rin ve üre­ti­ci­le­rin des­tek­len­me­si­nin, ül­ke­mi­zin sal­gı­nın eko­no­mik et­ki­le­rin­den en az za­rar­la çık­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.
BORÇ ER­TE­LE­MESİ 
YET­MEZ, FAİZLERİN SİLİNMESİ VE DES­TEK KAP­SA­MI­NIN GENİŞLETİLMESİ 
GE­RE­KER
Üre­ti­ci­le­rin ve ic­ra­lık du­rum­da olan çift­çi­ler için sa­de­ce borç­la­rın bir süre er­te­len­me­si­nin ye­ter­li ol­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Gürer, “Çift­çi­le­rin borç­la­rı­na ait fa­iz­ler mut­la­ka si­lin­me­li, des­tek­le­me kap­sa­mı da ge­niş­le­til­me­li­dir” dedi.
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER İÇİN 
ÇKS ŞARTI 
KAL­DI­RIL­MA­LI­DIR
Çift­çi­ler­den tarım kredi ko­ope­ra­tif­le­rin­den ve Zi­ra­at Ban­ka­sı’ndan düşük fa­iz­li kredi ala­bil­me­le­ri için Çift­çi Kayıt Sis­te­mi (ÇKS) şartı aran­dı­ğı­na da dik­kat çeken Gürer, “Küçük aile tipi iş­let­me­ler ve çok sa­yı­da irili ufak­lı tar­la­sı, bağı, bah­çe­si olan va­tan­daş­lar fark­lı ne­den­ler­le ÇKS üyesi ola­ma­mak­ta­dır. Bu tür avan­taj­lar­dan sa­de­ce ÇKS’li çift­çi­le­rin değil, tar­la­sı­nı eken biçen ancak ÇKS kaydı ol­ma­yan va­tan­daş­la­rın da fay­da­lan­ma­sı­na ola­nak ta­nın­ma­lı­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)