BOR BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARI BAŞLADI

Bor Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl 14 branş­ta or­ga­ni­ze edi­len 9. Ge­le­nek­sel Yaz Spor Okul­la­rı, Bor 100. Yıl Kapalı Stad­yum’unda ger­çek­le­şen tö­ren­le açıl­dı.

SPOR 05.07.2023, 19:26 05.07.2023, 19:30
BOR BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARI BAŞLADI

Bor Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl 14 branş­ta or­ga­ni­ze edi­len 9. Ge­le­nek­sel Yaz Spor Okul­la­rı, Bor 100. Yıl Kapalı Stad­yum’unda ger­çek­le­şen tö­ren­le açıl­dı. Bor ge­ne­lin­de spor ve eg­zer­siz yapma alış­kan­lı­ğı­nın ka­za­nıl­ma­sı, ço­cuk­lar­da spor kül­tü­rü ve sev­gi­si oluş­tur­ma­nın amaç­lan­dı­ğı Yaz Spor Okul­la­rı açı­lış tö­re­ni­ne , Bor Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Baran,  Bor İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Caner Öz, Bor İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Ömer Solak, Bor Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Erhan Al­pas­lan, minik spor­cu­lar ve aile­le­ri ka­tıl­dı.

14 SPOR BRAN­ŞI

Ço­cuk­la­rın yaz ay­la­rı­nı ve­rim­li şe­kil­de de­ğer­len­dir­me­si­ne katkı sağ­la­mak için açı­lan Yaz Spor Okul­la­rın­da Fut­bol, Bas­ket­bol, Vo­ley­bol, Hent­bol, Ok­çu­luk, Kort Te­ni­si, Bad­min­ton, Boks, Güreş, Esk­rim, Judo, Ta­ek­wan­do, Bocce ve Yüzme branş­la­rın­da eği­tim ve­ri­lecek.

“YAZI VERİMLİ GEÇİRELİM”

Prog­ram­da açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Bor Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Baran, spor yap­ma­nın öne­mi­ne de­ğin­di. Baş­kan Baran “Ço­cuk­la­rı­mı­zı za­rar­lı alış­kan­lık­lar­dan uzak tut­mak, ah­lak­lı ve yurt sev­gi­si olan bi­rey­ler ola­rak ye­tiş­tir­mek için spora yön­len­dir­me­li­yiz. Erken yaşta ka­za­nı­lan spor kül­tü­rü ve sev­gi­si­ni çok önem­si­yo­ruz. Spor yap­mak is­ti­yor­sa­nız gelin Yaz Spor Okul­la­rı­mı­za ya­zı­lın hep bir­lik­te spor ya­pa­lım” şek­lin­de ko­nuş­tu.

1000'DEN FAZLA ÇOCUK  SPOR­LA BU­LUŞ­TU

1000'den fazla ço­cu­ğun kayıt yap­tır­dı­ğı yaz spor okulu ta­ma­men üc­ret­siz ola­rak çocuk ve genç­le­re eği­tim ve­recek.

HABER OĞUZ ESER

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)