banner21

Yar­dım tır­la­rı du­alar­la uğur­lan­dı

Niğde Va­li­li­ğin­ce, İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü (AFAD) ta­ra­fın­dan Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Mey­da­nı’nda ku­ru­lan ça­dır­lar­da top­la­nan yar­dım­lar yola çıktı.

ULUSAL GÜNDEM 23.08.2021, 16:01
Yar­dım tır­la­rı du­alar­la uğur­lan­dı
Niğde Va­li­li­ğin­ce, İl Afet ve Acil Durum Mü­dür­lü­ğü (AFAD) ta­ra­fın­dan Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Mey­da­nı’nda ku­ru­lan ça­dır­lar­da top­la­nan yar­dım­lar yola çıktı.

Niğde Va­li­li­ğin­ce sel fe­la­ke­ti ve yan­gın afet­le­rin­den et­ki­le­nen An­tal­ya- Ma­nav­gat, Ada­na-Ala­dağ ve Kas­ta­mo­nu’ya des­tek için ha­zır­la­nan, içe­ri­sin­de su, gıda, giyim, hij­yen ve te­miz­lik ürün­le­ri­nin ol­du­ğu yar­dım tır­la­rı du­alar­la böl­ge­ye gön­de­ril­di.

Niğde İl Müf­tü­sü Osman Ayas ta­ra­fın­dan ya­pı­lan du­anın ar­dın­dan yar­dım mal­ze­me­le­ri­ni ta­şı­yan tır­lar, afet böl­ge­le­ri­ne gön­de­ril­mek üzere yola çıktı.

Prog­ra­ma, Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek, Vali Yar­dım­cı­sı Cemil Kı­lınç, Niğde Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir, Niğde AFAD Şube Mü­dü­rü Se­la­mi Kı­lı­çel, Jan­dar­ma Albay Garip Gümüş, daire mü­dür­le­ri ve AFAD gö­nül­lü­le­ri ka­tıl­dı.

Haber Mer­ke­zi

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)