banner21

26.11.2018, 11:12

HZ. MUHAMMEDİN YOLUNDAN GİDEN ÖĞRETMENLER

Her yıl 24 Kasım’ı öğ­ret­men­ler günü ola­rak kut­lu­yo­ruz. Eği­ti­mi en ni­te­lik­li ve en te­sir­li bir şe­kil­de yapan öğ­ret­me­nin üm­me­ti­yiz.
Pey­gam­ber efen­di­miz “Ben sa­de­ce mu­al­lim(öğ­ret­men) ola­rak gön­de­ril­dim” bu­yu­ru­yor.
Pey­gam­ber efen­di­mi­ze öğ­ret­men­lik gö­re­vi 40 ya­şın­da ve­ril­miş, ve­fa­tı­na kadar 23 yıl öğ­ret­men­lik gö­re­vi­ni yap­mış­tır. Bu süre zar­fın­da in­san­la­rı yan­lış­tan doğ­ru­ya, çir­kin­den gü­ze­le, kö­tü­den iyiye de­ğiş­tir­miş­tir.
Pey­gam­be­ri­miz İslam dün­ya­sın­da eği­tim ola­rak Ku­ran-ı Kerim ile baş­la­mış­tır. Pey­gam­be­ri­miz hem eği­ti­ci, hem de öğ­re­ti­ciy­di. Gü­nü­müz­de öğ­ret­men­le­ri­miz hem eği­ti­ci, hem öğ­re­ti­ci ol­ma­lı­dır.
Eği­tim demek in­san­la­rın hayat boyu fay­da­la­nıp uy­gu­la­yı­cı ku­ral­lar­dır, ha­re­ket­ler­dir.
İnsan eği­ti­mi­ne çok önem ver­me­li, eği­tim kendi ken­di­ne ve­ri­le­mez. İllaki bir eği­ti­ci­den ders al­ma­lı­dır. Öğ­ren­me­si ge­re­ken bil­gi­le­ri ki­şi­ler kendi ken­di­ne öğ­re­ne­bi­lir. Öğ­ret­men yani öğ­re­ti­ci­lik ayrı bir konu, eği­tim­ci­lik ayrı bir ko­nu­dur.
Ma­le­sef gü­nü­müz­de öğ­ret­men hem öğ­re­ti­yor, hem de eği­ti­yor. İki gö­re­vi bir­den ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. İste­ni­len verim alı­na­mı­yor.
Eği­tim­de öğ­ret­me­ye Kuran ha­ki­kat­le­ri­ni öğ­re­te­rek baş­la­ma­lı­yız. Öğ­ret­men­ler pey­gam­be­ri bir me­tod­la eği­tim ver­me­li­dir. Öğ­ret­men­le­ri­miz önce ço­cuk­la­rın gön­lü­ne gir­me­li­dir, sonra da akıl­la­rı­nı ay­dın­lat­ma­lı­dır.
Öğ­ret­men­ler önce ço­cuk­la­rı­mı­za, ken­di­le­ri­ne, aile­le­ri­ne ve bütün in­san­lı­ğa fay­da­lı ol­ma­yı öğ­ret­me­li­dir.
Al­la­hın bizi sev­di­ği­ni, yok­tan var et­ti­ği­ni, dünya ha­ya­tı­nın ge­çi­ci ol­du­ğu­nu, her türlü ni­met­le­rin Al­la­hın ver­di­ği­ni bunu kar­şı­lı­ğı ola­rak biz­den kul­luk gö­re­vi olan iba­det et­me­mi­zi is­te­di­ği­ni an­lat­mak­ta­dır.
Ön­ce­lik öğ­ret­me­nin kuv­vet­li bir iman sa­hi­bi ol­ma­sı­dır. İman sa­hi­bi ço­cuk­la­rın ye­tiş­me­si ge­rek­mek­te­dir. İman sa­hi­bi ye­tiş­ti­ri­len ço­cuk­lar­dan zarar gel­mez, okur, öğ­re­nir, iyi­lik yapar, ça­lı­şır, Allah’tan kor­kar.
Ata­la­rı­mız ve ilim er­bab­la­rı “İyi bir öğ­ret­men ye­tiş­tir­mek, bin­ler­ce iyi insan ye­tiş­tir­mek­tir.” di­yor­lar. Ama ül­ke­miz bu ko­nu­da pek ba­şa­rı­lı ola­ma­mış­tır.
Va­ta­nı­na, bay­ra­ğı­na, mil­le­ti­ne, dev­le­ti­ne ha­in­lik ya­pan­lar çok çık­mış­tır. Allah için Allah’tan kor­kan, ka­zan­cı­nı helal et­ti­ren, öğ­ret­men­le­re, eği­tim­ci­le­re ih­ti­ya­cı­mız var.
Bütün öğ­ret­men­le­rin öğ­ret­men­ler gü­nü­nü kut­lar, sağ­lık, sıh­hat, huzur için­de görev yap­ma­la­rı­nı te­men­ni ede­rim. Şehit düş­müş öğ­ret­men­le­ri­mi­ze, vefat etmiş öğ­ret­men­le­ri­mi­ze Allah’tan rah­met di­le­rim.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?