Bor’da Koronavirüs Vakaları Artıyor!

Tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı her geçen gün daha da çok art­ma­ya devam eder­ken, il­çe­miz Bor'da da durum pek iç açıcı gibi gö­zük­mü­yor.

ÖZEL HABER 23.11.2020, 10:30 18.03.2021, 20:32
Bor’da Koronavirüs Vakaları Artıyor!


Tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı her geçen gün daha da çok art­ma­ya devam eder­ken, il­çe­miz Bor'da da durum pek iç açıcı gibi gö­zük­mü­yor.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın 'Hayat Eve Sığar' uy­gu­la­ma­sı üze­rin­den açık­la­nan ve­ri­ler­e göre Bor ha­ri­ta­sı ye­ni­den kır­mı­zı­ya dön­müş du­rum­da.
BOR'DA VA­KA­LAR AR­TI­YOR
Ya­pı­lan bütün uya­rı­la­rda Bor ge­ne­lin­de maske tak­ma­nın zo­run­lu ol­ma­sı­na rağ­men va­tan­daş­la­rın maske tak­ma­ma­sı ve sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­ma­dı­ğı göz­lem­le­ni­yor. Buna bağlı ola­rak­ta va­ka­la­rın tır­ma­nı­şa geç­me­si ka­çı­nıl­maz olu­yor. 
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın 'Hayat Eve Sığar' uy­gu­la­ma­sın­da, Bor ge­ne­lin­de ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı­nın art­tı­ğı ve ha­ri­ta­nın bir kez daha kır­mı­zı yani çok yük­sek risk­li böl­ge­le­re dön­dü­ğü be­lir­ti­li­yor
İL GENELİNDE VEFAT SA­YI­LA­RI DA AR­TI­YOR
Niğde ge­ne­lin­de vaka sa­yı­la­rı­nın her geçen gün daha da çok art­ma­sıy­la bir­lik­te, ko­ro­na­vi­rüs do­la­yı­sıy­la ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin sa­yı­sı da art­ma­ya devam edi­yor. Geç­ti­ği­miz hafta açık­la­nan en son ve­ri­le­re göre, Niğde ge­ne­lin­de 246 kişi ko­ro­na­vi­rüs se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
AĞIR HASTA SA­YI­SI YÜK­SELİŞTE
Kış ay­la­rı­nın gel­me­si ve ted­bir­le­re uyul­ma­ma­sı se­be­biy­le artan vaka sa­yı­la­rı son­ra­sı, has­ta­ne­de yoğun ba­kım­da te­da­vi gören ağır hasta sa­yı­sın­da da artış göz­lem­le­ni­yor. 
BU BELİRTİLER VARSA HAS­TA­NE­YE BAŞ­VU­RUN
Koronavirüs, (Covid-19) fark­lı ki­şi­le­ri fark­lı şe­kil­ler­de et­ki­le­mek­te­dir. En­fek­te ki­şi­le­rin çoğu, hafif ila orta dü­zey­de semp­tom­lar ge­liş­tir­mek­te ve has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­ma­dan iyi­leş­mek­te­dir.
En yay­gın semp­tom­lar: Ateş, Kuru ök­sü­rük, yor­gun­luk.
Daha sey­rek gö­rü­len semp­tom­lar: Ağrı ve sızı, boğaz ağ­rı­sı, ishal, kon­junk­ti­vit baş ağ­rı­sı, tat alma veya koku du­yu­su­nun kaybı, cilt­te dö­kün­tü ya da el veya ayak par­mak­la­rın­da renk de­ği­şi­mi
Ciddi semp­tom­lar: So­lu­num güç­lü­ğü veya nefes dar­lı­ğı, göğüs ağ­rı­sı veya gö­ğüs­te baskı, ko­nuş­ma veya ha­re­ket kaybı.
14 KURAL HAYAT KUR­TA­RI­YOR
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın açık­la­mış ol­du­ğu, Ko­ro­na­vi­rüs Ris­ki­ne Karşı 14 Kural'a uya­rak hem kendi hem de baş­ka­la­rı­nın sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ya­bi­lir­si­niz.
1- El­le­ri­ni­zi sık sık, su ve sabun ile en az yirmi sa­ni­ye bo­yun­ca ova­rak yı­ka­yın.
2- Ök­sür­me ve hap­şır­ma sı­ra­sın­da ağ­zı­nı­zı, bur­nu­nu­zu tek kul­la­nım­lık men­dil­le ka­pa­yın. Men­dil yoksa dir­sek içini kul­la­nın.
3- El­le­ri­niz­le göz­le­ri­ni­ze, ağ­zı­nı­za ve bur­nu­nu­za do­kun­ma­yın.
4 - Soğuk al­gın­lı­ğı be­lir­ti­le­ri gös­te­ren ki­şi­ler­le ara­nı­za en az 3 4 adım me­sa­fe koyun.
5- Yurt dışı se­ya­hat­le­ri­ni­zi iptal edin ya da ete­le­yin.
6- Yurt dı­şın­dan dö­nüş­te ilk 14 gü­nü­nü­zü evi­niz­de ge­çi­rin.
7- Bu­lun­du­ğu­nuz or­tam­la­rı sık sık ha­va­lan­dı­rın.
8 - Kapı kol­la­rı, ar­ma­tür­ler la­va­bo­lar gibi sık kul­lan­dı­ğı­nız yü­zey­le­ri su ve de­ter­jan­la her gün te­miz­le­yin
9- Havlu gibi ki­şi­sel eş­ya­la­rı­nı­zı ortak kul­lan­ma­yın.
10- Kı­ya­fet­le­ri­ni­zi 60-90 de­re­ce­de nor­mal de­ter­jan­la yı­ka­yın.
11- To­ka­laş­ma, sa­rıl­ma gibi yakın te­mas­lar­dan ka­çı­nın.
12- Bol sıvı tü­ke­tin, den­ge­li bes­le­nin, uyku dü­ze­ni­ni­ze dik­kat edin.
13- Soğuk al­gın­lı­ğı be­lir­ti­le­ri­niz varsa yaş­lı­la­ra ve kro­nik has­ta­lı­ğı olan­lar­la temas et­me­yin ve maske tak­ma­dan dı­şa­rı çık­ma­yın.
14- Düş­me­yen ateş, ök­sü­rük ve nefes dar­lı­ğı­nız varsa, maske ta­ka­rak bir sağ­lık ku­ru­lu­şu­na baş­vu­run.
Haber: Oğuz Eser - ÖZEL

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)