banner21

20.12.2016, 10:42

Te­rö­rist­ler ve Ar­ka­sın­da­ki­le­rin Amacı

Ça­nak­ka­le'de, Kur­tu­luş Sa­va­şın­da ama­cı­na ula­şa­ma­yan haçlı zih­ni­ye­ti düş­man­lı­ğı­nı çe­şit­li şe­kil­ler­de devam et­ti­ri­yor. 


1950'li yıl­lar­dan bu yana ül­ke­miz üze­rin­de dış düş­man­la­rı­mız çe­şit­li oyun­lar ser­gi­le­ye­rek sağcı ve solcu, Ko­mü­nist-Fa­şist, Ale­vi-Sün­ni, din­li-Din­siz ola­rak vb. Şe­kil­de si­ya­si ve sos­yal, eko­no­mik yön­den ba­ğım­sız ül­ke­mi­zin hu­zu­ru­nu boz­mak is­te­yen­ler el­le­rin­den ge­le­ni ar­ka­la­rı­na koy­ma­dı­lar. 32 yıl­dır iç ve dış dev­let­le­rin des­te­ği ile gü­ven­lik güç­le­ri­mi­ze sal­dır­mak­ta ve şe­hit­ler ver­me­mi­ze sebep olup ga­zi­le­ri­miz ol­muş­tur. Yıl­lar­dır Ül­ke­miz­de kan akı­tan dış ül­ke­le­rin ta­şe­ron ola­rak kul­lan­dı­ğım PKK, KCK, DHKP-C, PYD, YPG, DEAŞ, FÖTÖ, PDY gibi terör ör­güt­le­ri son yıl­lar­da dağ­da­ki ye­dik­le­ri dar­be­den sonra yok ola­ca­ğı­nı an­ma­yan hain kö­pek­ler Şehir mer­kez­le­rin­de bom­ba­lar pat­la­tıp sivil, asker, polis kat­li­amı ya­pa­rak şehit ka­nı­nı akıt­mak­ta­dır­lar. Or­ta­do­ğu'daki amaç­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­mek için PKK, YPG, PDY, DEAŞ'ı ve­kâ­let sa­vaş­çı­la­rı ola­rak ta­şe­ron ola­rak ABD, AB, İran, İsrail kul­lan­mak­ta­dır. Irak'ta, Su­ri­ye'de ta­şı­ran ör­güt­le­ri kul­la­nan ül­ke­ler bu ül­ke­le­ri bölüp güç­le­ri­ni yok et­me­nin ken­di­le­ri­ne muh­taç et­tir­me­ni pe­şin­de­ler. Sı­nı­rı­mız­da­ki du­ru­ma ül­ke­miz se­yir­ci ka­la­maz­dı. 


Te­rö­rist­ler bu­ra­lar­dan sızıp ül­ke­miz­de terör olay­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­yor­du. Bunu Ön­le­mek ama­cıy­la Fırat kal­ka­na ha­re­kâ­tı­nı ger­çek­leş­tir­dik. Ba­şa­rı­lı olan ha­re­kâ­ta karşı iç ve dış düş­man­la­rı­mız ayağa kal­kıp Tür­ki­ye'miz üze­rin­de oyun­lar oy­na­ya­rak terör ör­gü­tü PKK, PDY, YPG, DEAŞ'ı kul­la­na­rak hain sal­dı­rı­la­rın ar­tır­dı­lar. 17-25 Ara­lık, 15 Tem­muz'da FE­TÖ-PDY Ör­gü­tüy­le darbe yap­ma­ya kalk­tı­lar. Ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­lar. Ha­in­le­rin dağ­lar­da­ki in­le­ri­ne veya Kan­dil­de­ki yu­va­la­rı­nı yok eden Türk Si­lah­lı kuv­vet­le­ri­mi­ze ve po­li­si­mi­ze karşı en son Kay­se­ri'deki Ko­man­do Tu­ga­yı önün­de bom­ba­lı araç­la pat­la­ma ya­pa­rak 13 şehit ver­me­mi­ze ve 48 ki­şi­nin ya­ra­lan­ma­sı­na sebep ol­muş­lar­dır. Şe­hit­le­ri­mi­ze Allah'tan rah­met, ya­ra­lı­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz. İç ve dış düş­man­la­rı­mız ne kadar uğraş ver­se­ler de ba­şa­ra­ma­ya­cak­lar­dır. Allah düş­man­la­rı­mı­zın pla­nı­nı bo­za­cak­tır. 
Yeter ki Türk mil­le­ti bir­li­ği­ni, be­ra­ber­li­ği­ni boz­ma­sın. Ulu­sal gö­rün­tü­lü ya­zı­lı basın, yerel basın te­rö­re karşı dik dur­ma­lı.

Mer­kez ulu­sal medya Cum­hu­ri­yet, Sözcü, Hür­ri­yet, Posta gibi ga­ze­te­ler ve te­le­viz­yon­la­rı artık te­rö­re karşı dik dur­ma­lı­dır.


Allah dev­le­ti­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze zeval ver­me­sin ve ko­ru­sun. 
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?