banner21

Niğde Dep­rem­ze­de­ler İçin Tek Yürek Oldu

Niğde Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ela­zığ ve Ma­lat­ya böl­ge­sin­de ya­şa­nan 6,8 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­rem son­ra­sın­da yar­dım kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı.

ULUSAL GÜNDEM 27.01.2020, 12:15 30.01.2020, 23:25
Niğde Dep­rem­ze­de­ler İçin Tek Yürek Oldu
Niğde Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Ela­zığ ve Ma­lat­ya böl­ge­sin­de ya­şa­nan 6,8 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­rem son­ra­sın­da yar­dım kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı.
Niğde Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir’in sos­yal medya ve sms yo­luy­la yap­tı­ğı yar­dım çağ­rı­sı­na ka­yıt­sız kal­ma­yan Niğ­de­li va­tan­daş­lar bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni or­ta­ya ko­ya­rak Niğde Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan yar­dım kam­pan­ya­sı­na ye­di­den yet­mi­şe des­tek verdi. Dep­rem­ze­de­le­re yar­dım etmek is­te­yen va­tan­daş­lar, yar­dım­la­rın top­lan­dı­ğı Niğde Şehit Ömer Ha­lis­de­mir Mey­da­nı­na akın etti. 8 tır yar­dı­mın yanı sıra ger­çek­le­şen kam­pan­ya­da 30 Bin Türk Li­ra­sı üze­rin­de de bağış yar­dı­mı top­lan­dı.
Ye­di­den Yet­mi­şe Yü­rek­ten Des­tek
Kısa sü­re­de tek yürek olup ha­re­ke­te geçen Niğ­de­li va­tan­daş­la­rın da des­te­ğiy­le ya­pı­lan yar­dım­la­rın tır­la­ra yük­le­ne­rek gön­de­ril­me­si­ni sağ­la­yan Niğde Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da; “Niğ­de­li hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Ye­di­den yet­mi­şe has­sa­si­yet ve du­yar­lı­lık gös­ter­di­ler. İki gün süren yar­dım kam­pan­ya­sın­da küçük ço­cuk­la­rı­mız bile kum­ba­ra­la­rın­da­ki pa­ra­la­rı­nı çı­kar­tıp, mar­ket­ler­den bir şey­ler alıp ge­tir­di­ler. İnsan­la­rı­mız ev­le­rin­den bat­ta­ni­ye, yor­gan, halı gibi kul­lan­ma­dık­la­rı eş­ya­la­rı­nı ge­ti­re­rek des­tek ol­du­lar. Orada neye ih­ti­yaç ol­du­ğu­na ina­nı­yor­lar­sa o doğ­rul­tu­da ter­te­miz yeni ürün­ler ge­tir­di­ler. Ay­rı­ca Çift­lik Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Güzel, Ça­mar­dı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yavuz Soylu, SS.76 Nolu Niğde İli Yük Ta­şı­yı­cı­lar Ko­ope­ra­ti­fi ve emeği geçen belde Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mı­za Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­mı­za ve emeği geçen her­ke­se du­yar­lı­lık­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. İnşal­lah ülke ola­rak böyle dep­rem­ler ya­şa­ma­yız fakat bu da ha­ya­tın bir ger­çe­ği. Biz­ler be­le­di­ye ola­rak ge­re­ken ted­bir­le­ri almak zo­run­da­yız ve üze­ri­mi­ze dü­şe­ni faz­la­sıy­la ya­pa­ca­ğız. Ya­şa­nan acı­la­rı din­di­re­me­ye­ce­ğiz belki ama bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ge­re­ken ted­bir­le­ri be­le­di­ye­ler ola­rak ala­ca­ğız” dedi.
Türk Mil­le­ti­nin Bir Ferdi Ol­mak­tan Gurur Du­yu­yo­rum
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emrah Öz­de­mir; “Dep­re­min ilk ger­çek­leş­ti­ği andan iti­ba­ren dev­le­ti­miz Ela­zığ ve Ma­lat­ya dep­rem böl­ge­sin­dey­di. Dep­re­min his­se­dil­di­ği yere dev­let ilk anda elini koydu. Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan böl­ge­yi ve va­tan­daş­la­rı­mı­zı zi­ya­ret etti. Ba­kan­la­rı­mız sü­rek­li böl­ge­de­ler­di ça­lış­ma­la­rı anlık takip et­ti­ler. 82 mil­yon Türk Mil­le­ti­nin yü­re­ği dep­rem­ze­de­le­ri­miz­le be­ra­ber­di ve bu du­yar­lı­lık­la­rı gös­ter­di. Bu da­ya­nış­ma ve du­yar­lı­lık­la­rı göz­lem­le­yin­ce bir kez daha Türk Mil­le­ti­nin bir ferdi ol­mak­tan gurur duy­dum. Yü­rek­le­ri­miz tek yürek ola­rak attı. Bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de bu sı­kın­tı ve doğal afeti en az ka­yıp­la at­lat­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Allah biz­le­re bir daha böyle afet­ler ya­şat­ma­sın. Ne zaman bir ve be­ra­ber ol­ma­mız ge­re­ki­yor­sa bir­le­şi­yor ve 82 mil­yon Türk Mil­le­ti ola­rak tek yürek ola­rak ha­re­ket edi­yo­ruz Allah mil­le­ti­miz­den ve in­san­la­rı­mız­dan razı olsun” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)